Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018

UBND QUẬN HẢI CHÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 119/KH-THCSLTK

 

Hải Châu, ngày 09  tháng 06  năm 2017

KẾ HOẠCH

Về việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 26/5/2017 của UBND quận Hải Châu về kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018;

Căn cứ công văn số 880/UBND-VP ngày 07/06/2017 về việc bổ sung nội dung Kế hoạch số 89/KH-UBND năm học 2017-2018 của UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng,

Trường THCS Lý Thường Kiệt thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018 với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU TUYỂN SINH

- 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học được vào học lớp 6 năm học 2017-2018.

- Đảm bảo 100% con hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn Phường Hoà Thuận Tây và một số tổ thuộc phường Hòa Thuận Đông (từ tổ 37 đến 94) được vào học tại trường.

- Tiếp tục thực hiện tuyển sinh qua phần mềm trực tuyến đạt hiệu quả cao.

II. NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH

1) Tuyển sinh đúng tuyến

Tuyển sinh đúng tuyến dối với học sinh có hộ khẩu thường trú và sinh sống thực tế tại địa phương có tên trong danh sách điều tra Phổ cập giáo dục đã được UBND phường Hòa Thuận Tây và một số tổ thuộc phường Hòa Thuận Đông (từ tổ 37 đến 94) xác nhận.

2) Trường hợp phát sinh

- Bao gồm những trường hợp sau:

+ Trường hợp mới chuyển đến sinh sống thực tế  và cư trú tại phường Hòa Thuận Tây và một số tổ thuộc phường Hòa Thuận Đông đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa kịp làm hộ khẩu.

+ Trường hợp con bộ đội sống cùng bố mẹ tại nhà công vụ thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân đang đóng chân trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây và một số tổ thuộc phường Hòa Thuận Đông.

+ Trường hợp hộ khẩu gửi theo ông, bà, cô, dì, chú, bác... sinh sống và cư trú thực tế tại phường Hòa Thuận Tây và một số tổ thuộc phường Hòa Thuận Đông (từ tổ 37 đến 94).

+ Trường hợp tạm trú có sinh sống thực tế và cư trú  tại địa phương của 02 phường.

Đối với tất cả trường hợp phát sinh trên, nhà trường không thu nhận hồ sơ tuyển sinh, mà chỉ lập danh sách gửi về Phòng GD&ĐT quận Hải Châu để đề nghị UBND quận xem xét, bố trí, điều tiết nơi học phù hợp.

- Nhà trường sẽ thông báo đến Phụ huynh ngay sau khi có kết quả (sau ngày 10/7/2017) về việc điều tiết, bố trí nơi học phù hợp cho các trường hợp phát sinh.

III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6

1. Điều kiện dự tuyển vào lớp 6

- Tuổi của học sinh vào lớp 6 là từ 11-13 tuổi ( tính đến thời điểm tuyển sinh)

2. Hồ sơ dự tuyển vào lớp 6

- Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học

- Phiếu đăng ký nhập học vào lớp 6 (theo mẫu chung của Sở GD&ĐT).

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Bản sao công chứng hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* Tất cả hồ sơ trên đều bỏ vào bì hồ sơ học sinh (có bán tại nhà sách)

3. Công tác tuyển sinh năm học 2017-2018 được triển khai thông qua hình thức

- Tuyển sinh qua mạng theo địa chỉ: http://tuyensinhdanang.com

- Những trường hợp không đăng ký trực tuyến được thì phụ huynh liên hệ nhà trường để hỗ trợ.

- Căn cứ vào danh sách đăng ký  tuyển sinh trực tuyến được hội đồng tuyển sinh phê duyệt, nhà trường sẽ tiến hành thu hồ sơ nhập học.

* Lưu ý: Khi đi nộp hồ sơ phụ huynh mang theo hộ khẩu gốc để đối chiếu.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 345 học sinh

IV. THỜI GIAN TUYỂN SINH

- Từ ngày 15/6/2017 đến hết ngày 5/07/2017

+ Buổi sáng:          Từ 7h30 – 10h30

+ Buổi chiều:        Từ 14h – 16h30

( Ngày nghỉ: Ngày thứ bảy, Ngày chủ nhật)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thành lập Hội đồng tuyển sinh, xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018.

- Công khai kế hoạch tuyển sinh và thông báo hướng dẫn cách đăng ký nhập học qua mạng theo địa chỉ trang web tuyển sinh trực tuyến: http://tuyensinhdanang.com cho toàn thể nhân dân và phụ huynh được biết (qua nhiều kênh thông tin: niêm yết trên bảng thông báo của nhà trường và đăng tải trên website của nhà trường, nhờ UBND phường Hòa Thuận Tây và phường Hòa Thuận Đông thông báo đến các tổ dân phố).

- Nộp kế hoạch tuyển sinh về UBND phường Hòa Thuận Tây và phường Hòa Thuận Đông, Phòng GD&ĐT  quận Hải Châu trước ngày 15/06/2017.

- Bố trí 2 máy tính tại Phòng Giáo vụ và phân công cán bộ, nhân viên trực  hỗ trợ phụ huynh cập nhật tuyển sinh qua mạng.

- Hội đồng tuyển sinh tổ chức thu nhận, xét duyệt hồ sơ tuyển sinh từ ngày 15/6 đến ngày 5/7/2017.

- Đối với các trường hợp phát sinh như: Trường hợpcó hộ khẩu thường trú nhưng không có tên trong danh sách tuyển sinh, trường hợp có sổ tạm trú, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương, con bộ đội thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân đóng chân trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây... thì Hội đồng tuyển sinh lập danh sách phát sinh nộp về Phòng GD&ĐT trước ngày 06/7/2017 để đề nghị xem xét, điều tiết, bố trí nơi học phù hợp.

- Ngay sau khi có kết quả giải quyết của UBND quận Hải Châu (sau ngày 10/7/2017) về việc điều tiết, bố trí nơi học cho các em trong diện phát sinh thì Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ thông báo ngay đến Phụ huynh học sinh được biết.

- Từ ngày 6/7 đến ngày 10/7/2017, Hội đồng tuyển sinh họp tổng kết, tổng hợp số lượng báo cáo danh sách học sinh được tuyển.

- Từ ngày 12/7/2017, Hội đồng tuyển sinh nộp biên bản và danh sách tuyển sinh năm học 2017-2018 về Phòng Giáo dục.

- Hội đồng tuyển sinh nhà trường niêm yết công khai danh sách học sinh vào lớp 6 năm học 2017-2018 vào khoảng cuối tháng 07 năm 2017.

Trên đây, là kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018 của trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt./.

HIỆU TRƯỞNG