Ban giám hiệu nhà trường

STT
Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
1
Nguyễn Thị  Minh
Hiệu trưởng
0935360825
2
Nguyễn Thị Cảnh
Phó hiệu trưởng
0905884881
3
Phạm Văn Thắng
Phó hiệu trưởng
0914219695

FANPAGE THCS LÝ THƯỜNG KIỆT