Chương trình trải nghiệm Stem robotics

 Một số hình ảnh trải nghiệm chương trình Stem robotics tại trường LTK

22.11.5

22.11.6

22.11.7

;

22.11.9

22.11.10

22.11.11