Thông báo Lịch kiểm tra học kỳ 2 - Năm học 2019-2020

 

Khối

 

 

Buổi

Thứ Ba

23/6/2020 

Thứ Năm

25/6/2020 

Thứ Sáu

26/6/2020 

Thứ Hai

29/6/2020 

6

Chiều

NGỮ VĂN

13g 30 đến 15g00

 

TOÁN

13g 30 đến 15g00

 

VẬT LÝ

13g 30 đến 14g15

SINH HỌC

13g 30 đến 14g15

TIN HỌC

15g 30 đến 16g15

 

LỊCH SỬ

15g 30 đến 16g15

 

TIẾNG ANH

14g 45 đến 15g30

ĐỊA LÝ

14g 45 đến 15g30

 **Lưu ý cho học sinh khối 6: Các ngày thi tập trung: Học sinh có mặt tại trường lúc 13g00 (mỗi buổi chiều)

 

Khối

 

 

Buổi

Thứ Ba

23/6/2020 

Thứ Năm

25/6/2020 

Thứ Bảy

27/6/2020 

Thứ Hai

29/6/2020 

7

Sáng

NGỮ VĂN

7g 30 đến 9g00

 

TOÁN

7g 30 đến 9g00

VẬT LÝ

7g 30 đến 8g15

SINH HỌC

7g 30 đến 8g15

 

TIN HỌC

9g 30 đến 10g15

LỊCH SỬ

9g 30 đến 10g15

TIẾNG ANH

8g45 đến 9g30

ĐỊA LÝ

8g45 đến 9g30

 

*Lưu ý cho học sinh khối 7: Các ngày thi tập trung: Học sinh có mặt tại trường lúc 7g (mỗi buổi sáng).

 

Khối

 

 

Buổi

Thứ Tư

24/6/2020 

Sáng

Thứ Sáu

26/6/2020  

Thứ Bảy

27/6/2020  

Sáng

Thứ Ba

30/6/2020 

8

 

NGỮ VĂN

13g 30 đến 15g00

 

TOÁN

7g 30 đến 9g00

 

HÓA HỌC

13g 30 đến 14g15

LỊCH SỬ

7g 30 đến 8g15

TIẾNG ANH

15g 30 đến 16g15

 

ĐỊA LÝ

9g 30 đến 10g15

SINH HỌC

14g 45 đến 15g30

VẬT LÝ

8g45 đến 9g30

**Lưu ý cho học sinh khối 8: Các ngày thi tập trung: Học sinh có mặt tại trường lúc 13g00 (mỗi buổi chiều)

Riêng Sáng thứ 6, thứ 3 HS khối 8 kiểm tra vào buổi sáng, HS có mặt lúc 7h00

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 9

(Kèm theo Công văn số: 1266/SGDĐT-GDTrH, ngày 21/5/2020)

 

SÁNG

THỨ BA

16/6/2020

 

SÁNG

THỨ TƯ

17/6/2020

 

SÁNG

THỨ NĂM

18/6/2020

 

SÁNG

THỨ SÁU

19/6/2020

Môn

NGỮ VĂN

Thời gian làm bài:

90 phút

(từ 7 giờ 30

đến 9 giờ 00)

Môn

TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút

(từ 7 giờ 30

đến 9 giờ 00)

Môn

VẬT LÍ

Thời gian làm bài:

          45 phút

(từ 7 giờ 30

đến 8 giờ 15)

Môn

HÓA HỌC

Thời gian làm bài:

45 phút

(từ 7 giờ 30

đến 8 giờ 15)

Môn

LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 45 phút

(từ 9 giờ 45

đến 10 giờ 30)

Môn

ĐỊA LÍ

Thời gian làm bài: 45 phút

(từ 9 giờ 45

đến 10 giờ 30)

Môn

SINH HỌC

Thời gian làm bài: 45 phút

(từ 9 giờ 00

đến 9 giờ 45)

Môn

TIẾNG ANH

Thời gian làm bài: 45 phút

(từ 9 giờ 00

đến 9 giờ 45)