Phát động cuộc thi viết bài giới thiệu về các điểm di tích lịch sử trên địa bàn quận Hải châu

 2322