Tổ Tiếng Anh

STT
Họ và tên giáo viên
Môn giảng dạy
01
  Phạm Thị Dung
Tiếng Anh
02
  Nguyễn  Thị Thanh Trang
Tiếng Anh
03
  Vũ Thanh Phương
Tiếng Anh
04
  Bùi Thanh Thùy Dương
Tiếng Anh
05
  Võ Thị Thảo
Tiếng Anh
06
  Lê Thị Bích Thịnh
Tiếng Anh
07
  Nguyễn Thị Thùy Trang
Tiếng Anh
08
  Hoàng Thị Hương Sen
Tiếng Anh
09
  Lưu Thị Bưởi
Tiếng Anh