Tổ Sử - Địa

STT
Họ và tên giáo viên
Môn giảng dạy
01
  Ngô Thị Thu Hà
Địa lý
02
  Trần Thị Diệu Thúy
Lịch Sử
03
  Nguyễn  Thị Tình
Lịch Sử
04
  Văn Tiến Hùng
Lịch Sử
Địa lý
05
  Nguyễn Như Toàn
Địa lý
06
  Trần Thị Kim Dung
Lịch Sử
07
  Trần Thị Quế
Địa lý
08
  Nguyễn Thị Lệ Thu
Lịch Sử
Địa lý
09
  Nguyễn Thị Ngọc Thảo
Địa lý
10
  Trần Thị Vĩnh Hải
Lịch Sử
Địa lý