Tổ Nghệ thuật

STT
Họ và tên giáo viên
Môn giảng dạy
01
  Nguyễn Thị Hiền Mai
Âm nhạc
02
  Phan Thị Thanh Thuỷ
Âm nhạc
03
  Nguyễn Ngọc Quốc
Mỹ thuật
04
  Trịnh Thị Nhất Trinh
Mỹ thuật
05
  Phan Thị Oanh
Giáo dục công dân
06
  Nguyễn Thị Thuận
Giáo dục công dân
07
  Lê Thị Thanh Thuý
Giáo dục công dân
08
  Đào Thị Mỹ Diệu
Âm nhạc
09
  Đỗ Thị Thùy
Mỹ thuật
10
  Phạm Văn Thắng
Âm nhạc