Tổ Hóa - Sinh

STT
Họ và tên giáo viên
Môn giảng dạy
01
  Hoàng Thị Châu Giang
Sinh học
02
   Lê Thị Tuyết Nhung
Hóa học
03
  Nguyễn Thị Lệ Thu
Sinh học
04
  Nguyễn Thị Thùy Linh
Hóa học
05
  Huỳnh Văn Thành
Hóa học
06
  Phan Thị Bích Thuận
Sinh học
Hóa học
07
  Nguyễn Thị Hồng
Hóa học
08
  Đậu Thị Quỳnh Anh
Sinh học
09
  Nguyễn Thị Duy Bình
Sinh học
10
  Nguyễn Thị Kim Hồng
Sinh học
Hóa học
11
  Lương Thế Dự
Sinh học
12
  Trịnh Thị Bé Tiên
Sinh học
13
  Đặng Khánh Ngọc
Sinh học