Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Tháng 05/2012, Sở Giáo Dục & Đào Tạo Thành Phố Đà Nẵng đã thành lập đoàn đánh giá ngoài về công tác "Kiểm định chất lượng giáo dục" đối với Trường Trung Học Cơ Sở Lý Thường Kiệt. Kết quả đánh giá ngoài đã báo cáo Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng. Ngày 20/08/2012 Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng đã cấp giấy chứng nhận Trường Trung Học Cơ Sở Lý Thường Kiệt đạt cấp độ 3.

kdclgd

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC