Up

Văn bản của Bộ - Sở

Thông tư 36: Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Đề án 4405: Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020
Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập
Số: 44/2009/QH12. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục
Luật Giáo dục 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
Luật số 55/2005/QH11 của Quốc hội : Luật Phòng, chống tham nhũng
Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo : Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo
Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về phòng học bộ môn
Thông tư 08 quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho GV làm công tác Công đoàn
Chỉ thi 43 của Thành ủy Đà Nẵng
Quyết định 13/QĐ-UBND về dạy thêm, học thêm
Quyết định 21/QĐ-UBND về sửa đổi và bãi bỏ một số Điều của Quy định dạy thêm, học thêm
Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Y tế-Bộ Khoa học và Công nghệ : Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học,trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông
Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục